bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zasady kierowania do domów pomocy społecznej

 Zasady kierowania do domów pomocy społecznej określa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2018r. poz.1508 ze zm.)

Zgodnie z art. 54 ustawy o pomocy społecznej:
1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.
2. Osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, z zastrzeżeniem ust. 2a, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
2a. W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę, o której mowa w ust. 1, kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Typy DPS:
Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
- osób w podeszłym wieku,
- osób przewlekle somatycznie chorych,
- osób przewlekle psychicznie chorych,
- dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
- dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
- osób niepełnosprawnych fizycznie,
- osób uzależnionych od alkoholu.

Opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej
Zgodnie z art.61 ustawy o pomocy społecznej:
1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, ust. 2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.
2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby niewymienione w ust. 2.
2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2a.
2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, art. 103 umowa w sprawie ponoszenia opłat za pobyt w domu pomocy społecznej, ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty niezbędne do wydania skierowania do domu pomocy społecznej:
1. Podanie osoby zainteresowanej o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego.
2. Zgoda osoby ubiegającej się o umieszczenie w DPS oraz ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS.
3. Ostatnia decyzja organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty lub decyzja o pobieraniu zasiłku stałego z MOPS.
4. Zaświadczenie lekarskie ( w uzasadnionych przypadkach – zaświadczenie lekarza psychiatry) potwierdzające zasadność umieszczenia osoby w DPS o określonym typie.
5. Kierowanie osób ubezwłasnowolnionych - wymagane dokumenty:
- postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,
- postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,
- postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.
6. W przypadku kierowania do DPS osób, które nie mogą wyrazić zgody na pobyt w DPS ( ze względu na stan zdrowia), konieczne jest skierowania wniosku do Sądu Rodzinnego (przez pracownika socjalnego MOPS) w celu wydania postanowienia o umieszczeniu tej osoby bez zgody.

Wszelkich informacji na temat zasad kierowania do domu pomocy społecznej a także niezbędne druki można uzyskać w siedzibie MOPS w Brzegu ul. Bolesława Chrobrego 32a w godzinach:
poniedziałek – piątek od 7:15 do 15:15

Informacja telefoniczna pod numerem telefonu: 77 416 99 93 oraz 77 404 55 95.Opublikował: Łukasz Gąsiorowski
Publikacja dnia: 08.04.2019
Podpisał: Łukasz Gąsiorowski
Dokument z dnia: 08.04.2019
Dokument oglądany razy: 2 432